top of page

Warsztaty menadżerskie

Bardzo niewielu pracowników zdaje sobie sprawę, że zostanie menedżerem czy każdy awans to ogromna zmiana na poziomie indywidualnej tożsamości. Wymaga zwykle nowego podejścia i kompetencji, które często nie są dostrzegalne na pierwszy rzut oka.

Wspieramy osoby w zidentyfikowaniu tej zmiany i jej naturalnych mechanizmów, aby z powodzeniem mogły dokonać tego przejścia.

Umiejętności organizacyjne i ludzkie są kluczowe w dojrzewaniu na nowych stanowiskach.  AMC pomaga wzmocnić umiejętności analityczne, jak również wzmocnić zdolność do adaptacji i innowacji.

Button
Square Stage

Rozwijanie bezpośrednich podwładnych

Rozwój bezpośrednich podwładnych jest kluczowym czynnikiem ułatwiającym zwiększenie zakresu realizacji celów strategicznych firmy.  Dobry lider poświęca wystarczające środki na zbudowanie zespołu wysoce kompetentnych ludzi.  
Osobiste plany rozwoju muszą być dostosowane specjalnie dla każdego członka zespołu raportującego, określając obszary do poprawy, kamienie milowe do osiągnięcia oraz sposób, w jaki lider może pomóc w procesie rozwoju.  AMC prowadzi liderów w tworzeniu i realizacji planów rozwoju podwładnych.

Współczesny biznes często wymaga od zespołów wyjątkowej wydajności.  AMC pomaga liderom biznesowym rozwijać nienaganną komunikację w zespołach, wykorzystywać innowacyjne techniki rozwiązywania problemów i konfliktów oraz identyfikować i wykorzystywać mocne i słabe strony członków zespołu w celu stworzenia wydajnego zespołu.

Tworzenie nowego zespołu

Skuteczni liderzy zapewniają swoim zespołom najlepsze wyniki. Kiedy lider zostaje wyznaczony do zarządzania zespołem lub tworzenia nowego zespołu mentoring AMC dostarcza niezbędnych umiejętności do: wyraźnego wyrażenia oczekiwań i celów dla zespołu;

  1. pracy z członkami zespołu w celu określenia podstawowych zasad funkcjonowania zespołu;

  2. stworzenia z zespołem wspólnie spójnego planu;

  3. identyfikacji różnych stylów i zestawów umiejętności, które istnieją w zespole; oraz

  4. maksymalizacji wkładu wszystkich osób w zespole w osiąganie celów biznesowych.

Ustalanie priorytetów działań

Liderzy to najcenniejsze aktywa firmy. Im większa kontrola i zarządzanie czasem przez lidera, tym większy wkład w działalność firmy. Zasada Pareto mówi: "20% tego, co robisz, dostarcza 80% wartości". Kluczem do doskonałości w przywództwie jest określenie, co stanowi te 20% i skupienie się na tych zadaniach. Rutynowe i prozaiczne zadania powinny być analizowane i albo eliminowane, albo delegowane.   AMC pomaga liderom określić i ukierunkować ich energię na realizację najbardziej efektywnych działań.

bottom of page